Regulamin

1. Właścicielem serwisu kurierdrzewny.eu jest KD MEDIA Kanas i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Lipowa 4c/13 81-572 Gdynia, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000309775 (dalej zwana „Wydawca”)

2. Serwis kurierdrzewny.eu udostępnia artykuły z zakresu branży drzewnej, meblarskiej i leśnej.

3. Serwis daje możliwość zakupu pojedynczych egzemplarzy (e-wydań) lub rocznej prenumeraty elektronicznej pisma KURIER DRZEWNY (dalej jako Usługa).

E-wydania oraz cena dostępne są TU: https://kurierdrzewny.eu/e-wydania/

Sprzedawcą Usługi jest Wydawca.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę kurierdrzewny.eu.

4. Usługa jest dostępna na warunkach określonych niniejszym Regulaminem dla użytkowników sieci Internet (bez ograniczeń terytorialnych), posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (dalej jako „Użytkownik”).

5. Usługa jest dostępna dla Użytkowników serwisu kurierdrzewny.eu. W przypadku chęci otrzymania faktury należy podać nazwę firmy i adres firmy oraz numer NIP.

6. Korzystanie z Usługi e-wydanie KURIER DRZEWNY wymaga połączenia z siecią Internet. Dodatkowym warunkiem korzystania z Usługi jest zainstalowana przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego np. typu smartphone)

7. Serwis daje możliwość zakupu prenumeraty w wersji drukowanej. Roczna prenumerata obejmuje 11 kolejnych numerów (numer wakacyjny: lipiec-sierpień – jest łączony).
Cena prenumeraty oraz możliwość zakupu dostępne są pod adresem: https://e-wydanie.kurierdrzewny.eu/produkt/prenumerata/

8. Na wniosek Użytkownika Wydawca wystawia fakturę VAT.

9. Złożenie zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie kurierdrzewny.eu i wysłanie go do realizacji w systemie elektronicznym udostępnianym przez Wydawcę.

10. Dane udostępnione w formularzu zamówienia, w tym adres e-mail zostaną wykorzystane do realizacji złożonych zamówień oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Wydawcy. Dane osobowe są przetwarzane i chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 928 z późn. zm.). Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Usługi przez Wydawcę. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

11. Wydawca nie zbiera i nie przechowuje danych o kartach kredytowych oraz nie obsługuje bezpośrednio transakcji płatniczych.

12. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Wydawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.

13. Zapłatę za Usługi Użytkownik dokonuje płatnością elektroniczną (karta kredytowa lub e-przelew). Listy akceptowanych kart kredytowych oraz e-przelewów znajdują się na stronach internetowych Administratorów systemu płatności o których mowa w pkt. 14 Regulaminu.

14. Płatności za usługę dokonywane są przez:

A) system PayU na warunkach określonych przez administratora tego systemu – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
warunki płatności dostępne w witrynie https://www.payu.pl/

15. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do poszczególnych Administratorów systemu płatności o których mowa w pkt 14 Regulaminu. Reklamacje składane do Wydawcy będą przekazywane poszczególnym administratorom systemu płatności i rozpatrywane zgodnie z warunkami ustalonymi przez Administratora systemu płatności i Użytkownika.

16. Poza przypadkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zabrania się kopiowania, obrotu, najmu, udostępniania treści Usługi w taki sposób, aby każdy miał do niej dostęp w każdym czasie lub w każdym miejscu, a także zabrania się innych form rozpowszechniania treści Usługi w całości lub części w tym udostępnionych za pomocą Usługi utworów (artykułów, zdjęć, grafik) lub ich części. Jakiekolwiek korzystanie z Usługi lub zawartych w niej utworów mające charakter materialny, zarobkowy lub podobny wymaga zgody Wydawcy udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.

17. Rozwiązanie umowy na świadczenie usługi następuje z chwilą zakończenia okresu, na jaki została zawarta.

18. Umowa na świadczenie usługi nie podlega wypowiedzeniu przed końcem okresu, na jaki została zawarta, chyba że któraś ze stron umowy naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.

19. Wydawca jest uprawniony do rozwiązania umowy i anulowania usługi prenumeraty e-wydania pisma KURIER DRZEWNY w sytuacji, gdy Użytkownik naruszy postanowienia umowy, w szczególności gdy podał nieprawdziwe dane podczas rejestracji, dokonał płatności z naruszeniem prawa, dokonał naruszenia praw autorskich lub praw własności przemysłowej Wydawcy. W takim przypadku Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu opłat poniesionych przez Użytkownika. Jeżeli naruszenie spowoduje wyrządzenie szkody Wydawcy lub osobie trzeciej, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody.

20. Wydawca zobowiązuje się świadczyć usługę bez wad. Reklamacje dotyczące Usługi można zgłaszać pisemnie na adres Wydawcy wskazany w pkt. 1 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@kurierdrzewny.eu. Reklamacja powinna być zgłoszona przez użytkownika w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty zaistnienia nieprawidłowości w korzystaniu z usługi. Reklamacje będą rozpatrywane przez Wydawcę lub upoważnioną przez niego osobę w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku gdy reklamacja będzie zasadna Wydawca w porozumieniu z Użytkownikiem albo udostępni ponownie wadliwą Usługę albo w inny sposób zrekompensuje poniesioną szkodę, w szczególności poprzez wydłużenie okresu prenumeraty na okres w którym Usługa nie była dostępna. W żadnym wypadku odpowiedzialność Wydawcy nie może przekroczyć kwoty płatności za wadliwą Usługę.

21. Na zlecenie Wydawcy kurierdrzewny.eu przetwarza dane użytkownika, za jego zgodą, m. in. w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku oraz analizy czytelnictwa. Zakres przetwarzania danych niezbędny jest do udoskonalania aplikacji oraz dostosowywanie funkcjonalności aplikacji do upodobań czytelnika.

22. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Usługi spowodowany okolicznościami, których nie można uniknąć bez istotnych dodatkowych kosztów lub z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, jak również spowodowanych działaniami siły wyższej. W szczególności Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości dotyczących zamówienia, w tym parametrów dostępowych (kod dostępu) na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika. Za złamanie postanowień niniejszego regulaminu poczytuje się nieudostępnienie Usługi w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia przez Użytkownika reklamacji zawierającej informacje umożliwiające ustalenie przyczyn niedostępności usługi dla Użytkownika.

23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

24. Wydawcy, za zgodą Użytkownika, przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Informację o zmianie Regulaminu udostępniona będzie na stronie kurierdrzewny.eu lub na podany przez użytkowników adres e-mail. Brak informacji o odmowie przyjęcia nowej treści Regulaminu poczytuje się za zgodę na jego stosowanie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania na stronie kurierdrzewny.eu Wydawca może określić inny termin wejścia w życie zmian Regulaminu, nie wcześniejszy jednak niż dzień ich publikacji.